FAQ

Wat zijn de voordelen van Kijksluiter voor mijn patiënten?

Veel mensen kunnen niet uit de voeten met medische informatie in geschreven tekst, zoals de bijsluiter. Kijksluiter is er voor iedereen, maar vooral voor laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, slechtzienden en mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Laaggeletterden geven Kijksluiter in testrondes gemiddeld een 8,5. Van de mensen die Kijksluiter sinds eind 2016 gebruiken, vindt 95% de inhoud begrijpelijk en gebruikt 92% het betreffende geneesmiddel met meer vertrouwen. Bovendien biedt Kijksluiter de mogelijkheid om de informatievoorziening vanuit de apotheek te digitaliseren, waardoor het voor de patiënt makkelijker is om de informatie altijd bij de hand te houden.

Het is aannemelijk dat een beter geïnformeerde patiënt zijn geneesmiddel beter zal gebruiken en meer zal profiteren van de gunstige effecten van dat geneesmiddel.

Hoe kan ik als zorgverlener Kijksluiter aanbieden aan mijn patiënten?

Kijksluiter is bedoeld om thuis in alle rust te bekijken, eventueel samen met een familielid of mantelzorger. Een zorgverlener kan naar Kijksluiter verwijzen middels een flyer, door middel van een link in een e-mail of door een koppeling met een applicatie van de zorgverlener. Voor meer informatie klik hier.

Voor welke geneesmiddelen bestaat er een Kijksluiter?

Met ruim 5.000 video’s is er een Kijksluiter beschikbaar voor 95% van geneesmiddelen die voor het eerst worden voorgeschreven in de eerstelijnszorg, en zo’n 80% van alle in Nederland beschikbare geneesmiddelen. De dekkingsgraad is gebaseerd op basis van landelijke uitgifte data van de GIP databank van Zorginstituut Nederland  en Stichting Farmaceutische kerngetallen. Er worden maandelijks Kijksluiters toegevoegd op basis van aanvragen van zorgverleners en gebruikers.

Kijksluiter geeft informatie op het niveau van de werkzame stof, de toedieningsvorm en de reden van gebruik.

Hoe kan ik als zorgverlener controleren of een geneesmiddel is opgenomen in de bibliotheek?

Door middel van integratie met informatiesystemen van zorgverleners zal het voor zorgverleners op termijn direct inzichtelijk zijn of er een Kijksluiter beschikbaar is voor een specifiek geneesmiddel. Tot dit is gerealiseerd, stelt de hoge dekkingsgraad de zorgverlener in staat om vrijwel iedere geneesmiddelgebruiker naar Kijksluiter te verwijzen. Mocht de gebruiker zijn geneesmiddel onverhoopt toch niet terug vinden in Kijksluiter, dan kan de gebruiker binnen de applicatie eenvoudig een melding maken van een ontbrekend geneesmiddel, zodat deze met voorrang kan worden toegevoegd.

Wilt u als zorgverlener toch graag weten of een specifiek geneesmiddel al is opgenomen in de bibliotheek? Vul dan hieronder het formulier in.

Volgens het kwaliteitsbeleid van Zilveren Kruis moet de apotheek zich inspannen om zo vaak als mogelijk Kijksluiter te distribueren bij de uitgifte van geneesmiddelen. Wat te doen als een Kijksluiter voor een specifiek geneesmiddel nog niet beschikbaar is?

Er is een Kijksluiter beschikbaar voor ongeveer 85% van de uitgiften in Nederland. In samenwerking met het CBG wordt dit percentage de komende maanden verhoogd naar 95%. Dan kan het nog steeds voorkomen dat een geneesmiddel ontbreekt. Zilveren Kruis is hiervan op de hoogte en gaat er van uit dat dit met de tijd steeds minder vaak voor zal komen. Mocht u als apotheker een geneesmiddel bij herhaling missen en graag zien dat er een Kijksluiter voor dit geneesmiddel beschikbaar komt, dan kunt u dat aangeven via het formulier onder de vraag hierboven of door een mail te sturen aan kwaliteit@stichtingkijksluiter.nl.

Hoe komt de inhoud van Kijksluiter tot stand?

Kijksluiter is volledig gebaseerd op de officiële geneesmiddelenbijsluiter. Er wordt een selectie gemaakt uit de informatie in de bijsluiter en alleen voor de patiënt belangrijke informatie wordt besproken. Voor meer informatie wordt naar de officiële bijsluiter verwezen. Om van de bijsluiter tot een Kijksluiter te komen, wordt een vast protocol gehanteerd,  dat uitsluitend door deskundigen wordt uitgevoerd. Dit protocol kent verschillende controlestappen om ervoor te zorgen dat de inhoud zo onafhankelijk mogelijk is van de mening van individuele deskundigen.

Komt u toch onjuistheden of onvolledigheden tegen in de Kijksluiter video’s, dan horen wij dat heel graag door middel van onderstaand formulier.

Hoe weet ik dat de kwaliteit van Kijksluiter in orde is?

Kijksluiter is volledig gebaseerd op de bijsluiter. Kijksluiter wordt geproduceerd door Zorganimaties volgens een geprotocolleerd proces (zie voorgaande vraag). Stichting Kijksluiter borgt de kwaliteit. Dit doet zij door steekproefsgewijs controles uit te voeren.

Zorgverleners, gebruikers, maar ook geneesmiddelproducenten kunnen een opmerking of klacht indienen over de inhoud van Kijksluiter bij een onafhankelijke kwaliteitscommissie. Deze commissie bepaalt of de klacht gegrond is en of de inhoud van Kijksluiter aangepast moet worden.

Is de farmaceutische industrie bij Kijksluiter betrokken?

Nee, Kijksluiter komt in volstrekte onafhankelijkheid tot stand. De farmaceutische industrie heeft geen enkele invloed op de inhoud van Kijksluiter.

Hoe blijven al die Kijksluiters up to date?

Updates vinden plaats op basis van de gepubliceerde updates van de Geneesmiddeleninformatiebank, de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Binnen een maand nadat een aangepaste bijsluiter wordt gepubliceerd, wordt er gecontroleerd of deze aanpassingen van invloed zijn op de inhoud van Kijksluiter. Indien dit het geval is, wordt de betreffende Kijksluiter aangepast.

Hoe worden de patiëntengegevens bewaard en gebeurt dit op een veilige manier?

Patiënten kunnen volledig anoniem van Kijksluiter gebruik maken via de Kijksluiter website. Er wordt geen enkel persoonsgegeven opgeslagen en er worden geen cookies geplaatst.

Links naar specifieke Kijksluiters die per e-mail worden verstuurd, worden altijd geopend in de webapplicatie van Kijksluiter. De video’s kunnen dan altijd anoniem worden bekeken, zonder opslag van enige data.

Indien een patiënt zijn instellingen instellingen (taal, geslacht, leeftijd) wil vastleggen, en/of zijn de bekeken Kijksluiters wil bewaren dan kan een account worden aangemaakt waarin de patiënt geïdentificeerd wordt aan de hand van zijn e-mailadres.

Gegevens gelieerd aan dit e-mailadres worden versleuteld opgeslagen achter een wachtwoord. Dit wachtwoord is eveneens versleuteld en is noch voor Stichting Kijksluiter, noch voor Zorganimaties en haar softwareontwikkelaars inzichtelijk.

De wijze waarop Stichting Kijksluiter en Zorganimaties (de producent van Kijksluiter) omgaan met persoonsgegevens en in het bijzonder met medische gegevens is volledig in lijn met de eisen die de Europese en Nederlandse privacywetgeving daar aan stelt. De wijze waarop opgeslagen gegevens worden gebruikt, wordt gecontroleerd door een onafhankelijke Stichting Databeheer, die aanvragen tot verwerking van gegevens door derden altijd beoordeelt in het licht van maatschappelijke en/of wetenschappelijke relevantie.

Wanneer kan de apotheek patiënten het beste naar Kijksluiter verwijzen?

De eerste en tweede uitgiftes zijn uitgelezen momenten om de patiënt Kijksluiter aan te bieden. Maar problemen met therapietrouw ontstaan vooral in een later stadium. Het ligt daarom voor de hand om Kijksluiter ook bij reguliere uitgiftes aan te bieden, met als doel dat patiënten Kijksluiter altijd bij de hand zullen hebben. Liever Kijksluiter een keer te veel aanbieden, dan te weinig.

Is Kijksluiter alleen bedoeld voor Zilveren Kruis verzekerden?

Via haar kwaliteitsbeleid ondersteunt en stimuleert Zilveren Kruis apotheken om Kijksluiter in te zetten. Apotheken die voldoen aan de voorwaarden van de Kijksluitermodule van het kwaliteitsbeleid extramurale farmacie 2019 ontvangen een opslag op het terhandstellingstarief.

Ondanks het feit dat alleen Zilveren Kruis een toeslag beschikbaar stelt, kunnen apotheken Kijksluiter aan alle patiënten aanbieden, onafhankelijk bij wie zij verzekerd zijn. De opslag is voldoende voor brede implementatie en distributie.

Andere zorgverleners worden op dit moment nog niet door de zorgverzekeraar gecompenseerd voor het inzetten van Kijksluiter.

Het volgen van een e-learning is een voorwaarde om voor de opslag van Zilveren Kruis in aanmerking te komen. Wat houdt de Kijksluiter e-learning in?

Het is de bedoeling dat alle baliemedewerkers van de apotheek de Kijksluiter e-learning volgen. De e-learning kan op ieder moment gevolgd worden en neemt niet meer dan 1 uur tijd in beslag. In de e-learning komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Waarom Kijksluiter?
  • De inhoud van Kijksluiter
  • Hoe werkt Kijksluiter voor de patiënt?
  • Hoe kan de apotheek Kijksluiter optimaal inzetten?
Het bijwonen van benchmark en best practice sessies is een voorwaarde om voor de opslag van Zilveren Kruis in aanmerking te komen. Wat houden de benchmark en best-practice sessies in?

Stichting Kijksluiter monitort en analyseert het gebruik van Kijksluiter. Eens per kwartaal wordt in een benchmark en best-practice sessie het Kijksluiter-gebruik geëvalueerd en regionaal en landelijk vergeleken. Ook worden best practices van de meest succesvolle apotheken gedeeld. De sessies vinden plaats per webcast en duren maximaal 1 uur. U kunt zich vooraf inschrijven voor een sessie op een tijdstip dat u schikt.

Wat kost Kijksluiter?

Klik hier om naar een overzicht van de ontsluitingsmogelijkheden en bijbehorende kosten te gaan.

Algemene Voorwaarden - Privacy statement

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!