FAQ

Wat zijn de voordelen van Kijksluiter voor mijn patiënten?

Veel mensen kunnen niet uit de voeten met medische informatie in geschreven tekst. De bijsluiter is de meest vertrouwde bron van informatie over geneesmiddelen, maar voor velen moeilijk te begrijpen. Kijksluiter probeert hier een oplossing voor te bieden. Kijksluiter is er voor iedereen, maar vooral voor laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Informatie wordt het beste geconsumeerd als het op maat en door een vertrouwenspersoon wordt aangeboden. Vanwege het digitale medium en de vele geneesmiddelspecifieke distributiemogelijkheden van Kijksluiter kan op het juiste moment de juiste Kijksluiter worden aangeboden door de zorgverlener.

Laaggeletterden geven Kijksluiter in testrondes gemiddeld een 8,5. Van de mensen die Kijksluiter sinds eind 2016 gebruiken, vindt 95% de inhoud begrijpelijk. Het is aannemelijk dat een beter geïnformeerde patiënt zijn geneesmiddel beter zal gebruiken en meer zal profiteren van de gunstige effecten van dat geneesmiddel. Vanaf eind 2019 biedt Kijksluiter naast informatie ook functionaliteiten die goed gebruik van geneesmiddelen ondersteunen.

Hoe kan ik als zorgverlener Kijksluiter aanbieden aan mijn patiënten?

Kijksluiter is bedoeld om thuis in alle rust te bekijken, eventueel samen met een familielid of mantelzorger. Een zorgverlener kan Kijksluiter op maat en laagdrempelig aanbieden via stand-alone applicaties of koppelingen met andere applicaties. Voor meer informatie klik hier.

Voor welke geneesmiddelen bestaat er een Kijksluiter?

Met ongeveer 7.000 video’s is er een Kijksluiter beschikbaar voor 95% van alle uitgiften van geneesmiddelen in Nederland. De dekkingsgraad is gebaseerd op basis van landelijke uitgifte data van de GIP databank van Zorginstituut Nederland  en Stichting Farmaceutische kerngetallen. Er worden maandelijks Kijksluiters toegevoegd op basis van aanvragen van zorgverleners en gebruikers.

Hoe kan ik als zorgverlener controleren of een geneesmiddel is opgenomen in de bibliotheek?

De hoge dekkingsgraad stelt de zorgverlener in staat om vrijwel iedere geneesmiddelgebruiker naar Kijksluiter te verwijzen. Mocht het geneesmiddel toch niet terug worden gevonden in Kijksluiter, dan kan de zorgverlener of de gebruiker binnen de applicaties van Kijksluiter eenvoudig een melding maken van een ontbrekend geneesmiddel, zodat deze met voorrang kan worden toegevoegd.

U kunt ook onderstaand formulier invullen of een e-mail sturen naar kwaliteit@stichtingkijksluiter.nl.

Volgens het kwaliteitsbeleid van Zilveren Kruis moet de apotheek zich inspannen om zo vaak als mogelijk Kijksluiter te distribueren bij de uitgifte van geneesmiddelen. Wat te doen als een Kijksluiter voor een specifiek geneesmiddel nog niet beschikbaar is?

Er is een Kijksluiter beschikbaar voor ongeveer 85% van de uitgiften in Nederland. In samenwerking met het CBG wordt dit percentage de komende maanden verhoogd naar 95%. Dan kan het nog steeds voorkomen dat een geneesmiddel ontbreekt. Zilveren Kruis is hiervan op de hoogte en gaat er van uit dat dit met de tijd steeds minder vaak voor zal komen. Mocht u als apotheker een geneesmiddel bij herhaling missen en graag zien dat er een Kijksluiter voor dit geneesmiddel beschikbaar komt, dan kunt u dat aangeven via het formulier onder de vraag hierboven of door een mail te sturen aan kwaliteit@stichtingkijksluiter.nl.

Hoe komt de inhoud van Kijksluiter tot stand?

Kijksluiter is volledig gebaseerd op officiële bijsluiters van geneesmiddelen. Er wordt een selectie gemaakt uit de informatie in de bijsluiter en alleen voor de patiënt belangrijke informatie wordt besproken. Voor meer informatie wordt naar de officiële bijsluiter verwezen. Om van de bijsluiter tot een Kijksluiter te komen, wordt een vast protocol gehanteerd, dat uitsluitend door deskundigen wordt uitgevoerd. Dit protocol kent verschillende controlestappen om ervoor te zorgen dat de inhoud zo onafhankelijk mogelijk is van de mening van individuele deskundigen.

Komt u toch onjuistheden of onvolledigheden tegen in de Kijksluiter video’s, dan horen wij dat heel graag door middel van onderstaand formulier of door een e-mail te sturen naar kwaliteit@stichtingkijksluiter.nl.

Hoe weet ik dat de kwaliteit van Kijksluiter in orde is?

Kijksluiter is volledig gebaseerd op officiële bijsluiters van geneesmiddelen. Kijksluiter wordt geproduceerd door Zorganimaties volgens een geprotocolleerd proces (zie voorgaande vraag). Stichting Kijksluiter, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (het CBG) en een onafhankelijke kwaliteitscommissie borgende kwaliteit van Kijksluiter. Dit doen zij door steekproefsgewijs controles uit te voeren op het proces en op individuele Kijksluiters. Ook klachten en opmerkingen van zorgverleners en gebruikers worden zorgvuldig geëvalueerd.

Zorgverleners, gebruikers, maar ook geneesmiddelproducenten kunnen een opmerking of klacht indienen over de inhoud van Kijksluiter bij een onafhankelijke kwaliteitscommissie. Deze commissie bepaalt of de klacht gegrond is en of de inhoud van Kijksluiter aangepast moet worden. Heeft u een opmerking of een klacht stuur dan een e-mail naar kwaliteit@stichtingkijksluiter.nl.

Is de farmaceutische industrie bij Kijksluiter betrokken?

Nee, Kijksluiter komt in volstrekte onafhankelijkheid tot stand. De farmaceutische industrie heeft geen enkele invloed op de inhoud van Kijksluiter.

Hoe blijven al die Kijksluiters up to date?

Updates vinden plaats aan de hand van de SmPC Insights tool van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (het CBG). Binnen drie maanden nadat een aangepaste bijsluiter wordt gepubliceerd, wordt er gecontroleerd of deze aanpassingen van invloed zijn op de inhoud van Kijksluiter. Indien dit het geval is, wordt de betreffende Kijksluiter aangepast. Risico- en veiligheidswaarschuwingen worden binnen een maand verwerkt in Kijksluiter.

Hoe worden de patiëntengegevens bewaard en gebeurt dit op een veilige manier?

Patiënten kunnen volledig anoniem van Kijksluiter gebruik maken via de webapplicaties van Kijksluiter. Er wordt geen enkel persoonsgegeven opgeslagen en er worden geen cookies geplaatst.

Indien een patiënt zijn instellingen (taal, geslacht, leeftijd) wil vastleggen, en/of zijn de bekeken Kijksluiters wil bewaren dan kan een account worden aangemaakt waarin de patiënt geïdentificeerd wordt aan de hand van zijn e-mailadres. Gegevens gelieerd aan dit e-mailadres worden versleuteld opgeslagen achter een wachtwoord. Dit wachtwoord is eveneens versleuteld en is noch voor Stichting Kijksluiter, noch voor Zorganimaties en haar softwareontwikkelaars inzichtelijk.

De wijze waarop Stichting Kijksluiter en Zorganimaties (de producent van Kijksluiter) omgaan met persoonsgegevens en in het bijzonder met medische gegevens is volledig in lijn met de eisen die de Europese en Nederlandse privacywetgeving daar aan stelt. De wijze waarop opgeslagen gegevens worden gebruikt, wordt gecontroleerd door een onafhankelijke Stichting Databeheer, die aanvragen tot verwerking van gegevens door derden beoordeelt in het licht van maatschappelijke en/of wetenschappelijke relevantie.

Wanneer kan de apotheek patiënten het beste naar Kijksluiter verwijzen?

De eerste en tweede uitgiftes zijn uitgelezen momenten om de patiënt Kijksluiter aan te bieden. Maar problemen met therapietrouw ontstaan vooral in een later stadium. Het ligt daarom voor de hand om Kijksluiter ook bij reguliere uitgiftes aan te bieden, met als doel dat patiënten Kijksluiter altijd bij de hand zullen hebben. Liever Kijksluiter een keer te veel aanbieden, dan te weinig.

Is Kijksluiter alleen bedoeld voor Zilveren Kruis verzekerden?

Via haar kwaliteitsbeleid ondersteunt en stimuleert Zilveren Kruis apotheken om Kijksluiter in te zetten. Apotheken die voldoen aan de voorwaarden van de Kijksluitermodule van het kwaliteitsbeleid extramurale farmacie 2019 ontvangen een opslag op het terhandstellingstarief.

Ondanks het feit dat alleen Zilveren Kruis een toeslag beschikbaar stelt, kunnen apotheken Kijksluiter aan alle patiënten aanbieden, onafhankelijk bij wie zij verzekerd zijn. De opslag is voldoende voor brede implementatie en distributie.

Andere zorgverleners worden op dit moment nog niet door de zorgverzekeraar gecompenseerd voor het inzetten van Kijksluiter.

Het volgen van een e-learning is een voorwaarde om voor de opslag van Zilveren Kruis in aanmerking te komen. Wat houdt de Kijksluiter e-learning in?

Het is de bedoeling dat alle baliemedewerkers van de apotheek de Kijksluiter e-learning volgen. De e-learning kan op ieder moment gevolgd worden en neemt niet meer dan 1 uur tijd in beslag. In de e-learning komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Waarom Kijksluiter?
  • De inhoud van Kijksluiter
  • Hoe werkt Kijksluiter voor de patiënt?
  • Hoe kan de apotheek Kijksluiter optimaal inzetten?
Het bijwonen van benchmark en best practice sessies is een voorwaarde om voor de opslag van Zilveren Kruis in aanmerking te komen. Wat houden de benchmark en best-practice sessies in?

Stichting Kijksluiter monitort en analyseert het gebruik van Kijksluiter. Eens per kwartaal wordt in een benchmark en best-practice sessie het gebruik van Kijksluiter geëvalueerd. Ook wordt er een update gegeven van de distributiemogelijkheden en worden best practices gedeeld. De sessies kunnen online en offline worden gevolgd en duren maximaal 1 uur. U kunt zich vooraf inschrijven voor online-sessie op een tijdstip dat u schikt.

Wat kost Kijksluiter?

Klik hier om naar een overzicht van de ontsluitingsmogelijkheden en bijbehorende kosten te gaan.

Algemene Voorwaarden - Privacy statement

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!